PERUSTELUT RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUSLAIN MUUTOSTARPEELLE

Omakotiliiton kansalaisaloitteen ja sitä kansalaispalautteen perusteella tehdyn täydentävän esityksen (laki ja asetus) mukaisessa energiatodistuksessa keskeisinä asioina korostuvat tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja ostajan oikeus saada olennaista tietoa rakennuksesta. Energiatodistuksesta saadaan aloitteen ja täydentävän esityksen pohjalta luotettava, läpinäkyvä ja kohtuuhintainen. Esityksen mukainen energiatodistus antaa oikeaa tietoa selkeästi ja ymmärrettävästi ilmaistuna ostajille, vuokraajille ja omistajille sekä lisää halukkuutta energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön.

MUUTOSEHDOTUKSET

Suomen Omakotiliitto esittää kansalaisaloitteen lisäksi sitä täydentävässä esityksessä (laki ja asetus), että energiatodistusta kehitettäisiin niin, että todistus kannustaisi ja motivoisi kuluttajia paremmin niin energian säästöön kuin rakennuksen pitkäjänteisen energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteena on myös, että yhä useampi kiinteistön omistaja hankkisi myynti- tai vuokraustilanteessa rakennukselleen energiatodistuksen ja rakennukset olisivat oikeidenmukaisemmin vertailtavissa. Tällä hetkellä myynti- ja vuokraustilanteissa lakia kierretään.

Kansalaisaloitteen lähtökohtana on, että pientalojen energiatodistus perustuu mitattuun energiankulutukseen eikä pientaloissa energiamuotokertoimia huomioida. Täydentävän esityksen tavoitteena on, että energiatodistuksen laadinta yksinkertaistuu ja kustannukset pienenevät. Jos mitattua energiankulutustietoa ei ole saatavilla, energiatodistus laaditaan laskelmien pohjalta, kuitenkin poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat ongelmat. Näin eri lämmitysmuotoja kohdellaan tasavertaisesti. Ehdotettu todistus on kaksisivuinen, helppolukuinen ja informatiivinen.

ESITETTY ENERGIATODISTUS KANNUSTAA ENERGIANSÄÄSTÖÖN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN

Mitattu energiankulutus antaa kuluttajalle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa rakennuksen energialuokkaan ja kannustaa asukkaita näin konkreettisiin energiansäästöihin. Tällä hetkellä esimerkiksi järjestelmien säätö ja optimointi tai valaistuksen muuttaminen energiatehokkaammaksi, eivät vaikuta pientalojen nykyiseen energiatodistukseen. Nämä toimenpiteet parantavat merkittävästikin rakennuksen energiatehokkuutta.

Vanhojen talojen energialaskenta on vain suuntaa-antava, sillä rakenteiden eristyspaksuudet ja laitteiden hyötysuhteet jne. jäävät usein taulukkoarvojen varaan. Tällöin laskennallinen energiankulutus voi poiketa todellisuudesta paljon. Vanhojen rakennusten pienet korjaustoimet, kuten ikkunoiden ja ovien lisätiivistäminen, saattavat jäädä energialaskijalta huomioimatta, sillä yksinkertaisempaa on käyttää laskennassa taulukoista löytyviä oletusarvoja. Energiatodistuksen uusiminen korjaustoimenpiteiden jälkeen voi jäädä asukkaalta tekemättä, sillä uuden todistuksen hinta heikentää korjausten takaisinmaksuaikaa. Sen sijaan mitattuun energiankulutukseen perustuva energiatodistus ottaa huomioon rakennuksen energiansäästötoimet ja se on helppo ja edullinen laatia.

ENERGIATODISTUKSEN TULEE OLLA KULUTTAJILLE SELKEÄ JA HELPOSTI YMMÄRRETTÄVISSÄ

On erittäin tärkeää, että energiatodistus on asukkaille helposti ymmärrettävissä. Nykyisin käytetty kokonaisenergiankulutuksen yksikkö kWhE /(m2, vuosi) on kuluttajille vaikeaselkoinen. Laskennassa käytetty nettoala on myös kiinteistön ostajalle ja myyjälle vieras termi. Ehdotettu kulutukseen perustuva energiatodistus on helppo ymmärtää ja todeta sekä sen avulla vuosittainen energiakustannus on myös helppo laskea.

Ostaja on kiinnostunut energia-asioista siitä, paljonko rakennus kuluttaa energiaa vuodessa ja mitä käytetty energia maksaa. Vuokralainen on kiinnostunut ainoastaan siitä energiamäärästä, joka tulee hänen maksettavakseen vuokran lisäksi. Energiankulutustietojen tulee siten olla keskeisessä osassa energiatodistusta.

LAKI SUOJAA OSTAJAA

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan asunnon myyjä vastaa tiedoista, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Kiinteistönvälittäjän käyttäminen ei poista myyjän vastuuta. Asunnosta annettavaan tietoon kuuluvat mm. keskimääräiset lämmityskustannukset. Asunto-osakkeen ollessa kyseessä, myyjän vastuu asunnon virheistä raukeaa yleensä 2 vuoden päästä asunnon myynnistä, ja 5 vuoden kuluttua jos kyseessä on kiinteistökauppa, joten ostajan asema on turvattu. Tänä aikana selviää, onko kulutuslukemia ilmoitettu virheellisesti, josta voi aiheutua seuraamuksia myyjätaholle.

Erityisesti sähkön ja kaukolämmön mittaus sekä mittaustietojen raportointi on kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Esimerkiksi sähkö mitataan tänä päivänä lähes kaikissa asuntokohteissa tunneittain ja tämä tunneittainen tieto on asiakkaan käytettävissä nopeasti ja helposti sähköyhtiön tarjoamassa sähköisessä raportointipalvelussa. Sähkön ja kaukolämmön myyjät antavat lisäksi asiakkailleen vähintään kerran vuodessa täydentävää käyttöraportointia, joka sisältää vertailuja sekä asiakkaan omaan aikaisempaan kulutukseen että muihin vastaaviin käyttäjiin.

KERTOIMET ERIARVOISTAVAT JA JOHTAVAT JOPA HARHAAN

Nykyisen lain mukaisessa energiatodistuksessa laskennalliset ostoenergiankulutukset kerrotaan energiamuotojen kertoimilla ja sillä perusteella määritetään energiatehokkuusluokka.

Esitys eri energiamuotojen kertoimien käytön poistosta perustuu siihen, että kertoimien käyttö nykyisen lain mukaisessa energiatodistuksessa aiheuttaa ostajalle epäselvyyttä ja jopa virheellisen käsityksen rakennuksen energiatehokkuudesta. Energiamuotokertoimien käyttö rakennusten energiatodistuksissa tuottaa asunnon ostajan tai vuokraajan arkiymmärryksen ulkopuolella olevan lukeman, jota ei voi suhteuttaa konkreettiseen, esim. laskulta päätettävissä olevaan energiakulutuksen määrään tai lämmityskustannuksiin.

Energiamuotojen kertoimet eivät kohtele eri lämmitysmuotoja tasavertaisesti, vaan johtavat perusteettomasti eri lämmitysmuodot hyvinkin eriarvoiseen asemaan. Tällöin etenkin ostotilanteessa ostajalle voi muodostua virheellinen käsitys rakennuksen todellisesta energiatehokkuudesta, aiheuttaen ostajalle selvästi virheellisen käsityksen käyttökustannuksista.

Nykyisen lain mukaiset energiamuotojen kertoimet eivät perustu yksikäsitteiseen, yhteisesti hyväksyttyyn laskentatapaan - sellaista ei Suomessa, eikä muissakaan maissa, ole olemassa.Energiamuotojen kertoimet eivät ole stabiileja vaan ne vaihtelevat melko laajasti riippuen energiantuotannon polttoainejakaumasta sekä sähkön osalta myös pohjoismaisesta markkinatilanteesta. Kertoimien käyttö ei tue teknologianeutraliteettia ja ne vääristävät eri energiamuotojen välistä kilpailua. Kertoimet eivät nykyisellään ohjaa energiankäyttöä EU:n uusimman energia- ja ilmastostrategian suuntaan, kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Nykyisen mallin mukaan vesivoimalla tuotettu sähköenergia on 1,7-kertaa saastuttavampaa kuin fossiiliset polttoaineet. Suomessa uusiutuvan energian osuus sähkön ja kaukolämmön tuotannossa on jo nyt huomattava. Nykyiset kertoimet eivät vastaa energiamuotojen hiilidioksidipäästöjä eikä niitä siksi tule käyttää. Mitkään visiot tai nähtävissä olevat muutokset eivät osoita uusiutuvan osuuden vähenemistä, päinvastoin. EU:n suunnanmuutos energia- ja ilmastoasioissa ei ollut tiedossa edellisiä päätöksiä tehtäessä. Kansalaisaloite tuo lain uudelleen käsittelyyn. Tämä mahdollistaa näiden EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden paremman huomioimisen energiatodistuslaissa.

ENERGIATODISTUKSEN OLTAVA EDULLINEN JA HYÖDYLLINEN

Keskisuomalainen-lehden kyselyn (8.3.2014) mukaan energiatodistusten hinnat vaihtelevat suuresti ja kalleimmillaan todistus voi maksaa yli tuhat euroa. Kiinteistönvälittäjien ja Omakotiliiton tekemien selvitysten mukaan (maaliskuu 2014) energiatodistusten hinnat vaihtelevat parin sadan ja parin tuhannen euron välillä. Lisäsi osassa tapauksissa on peritty myös matkakuluja. Kuluttajat pitävät todistuksen hintaa kalliina ja todistusta usein turhana. Vertailtaessa hintaa saatuun hyötyyn, pidetään energiatodistuspakkoa nykymuotoisena lähinnä rahastuksena.

Koska kohteen laadun merkitys jää tyystin huomioimatta, pidetään energiatodistusta monen taholta harhaanjohtavana. Näin energiatodistusten tuoma vertailtavuuskaan ei ostajan näkökulmasta toteudu. Nykyisestä energiatodistuksesta hyötyvät ne rakennukset, jotka laadullisesti ovat selkeästi huonompia verrokkikohteisiin verrattuna, mutta joita lämmitetään pienemmän energiamuodon kertoimen omaavalla energialähteellä.

MITTAUKSEEN PERUSTUVA ENERGIATODISTUS TUO KULUTTAJALLE OIKEAA TIETOA RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUKSESTA

Omakotiliiton esittämästä energiatodistusmallista on ostajalle selkeästi enemmän lisäarvoa nykyiseen malliin verrattuna. Esitetty energiatodistusmalli tuottaa tietoa, jota ostaja ostotilanteessa tarvitsee. Yksinkertaisuudessaan se on helposti ymmärrettävissä. Lisäksi siinä asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa oman kohteensa energiatodistukseen ja pitkässä tähtäimessä myös energiatehokkuuden parantumiseen.

 

Lämmin koti 26.3.2014